Gao Zongwu (1905-1994)

Gao_Zongwu%20(colorized)

1 Like