Gao Zongwu (1905-1994)


#1

Gao_Zongwu%20(colorized)